Quilab, M. (2021). Pagsasalin sa Filipino ng Sugilanon ni Marcelo Geocallo: Tungo sa Pagsusulong ng Panitikan ng Rehiyon. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities, 10, 36–52. https://doi.org/10.62071/jssh.v10i.96