Sajulga, A., & Ijan, M. (2022). Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso ng Dubbing Bilang Bagong Anyo ng Pagtutulay. The Mindanao Forum, 32(2), 67–81. Retrieved from https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/129