[1]
Labendia, M. 2022. theta-preopen sets on topological spaces. The Mindanawan Journal of Mathematics. 4, 2 (Nov. 2022), 35–45.