(1)
Labendia, M. Theta-Preopen Sets on Topological Spaces. The Mindanawan J. Math. 2022, 4, 35-45.